Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Depoppe Kevin en de Wederpartij. Algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, worden door Depoppe Kevin ten allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken uit Gent bevoegd
 2. De bestellingen zijn pas definitief na ondertekening voor akkoord door de klant en vanaf onze confirmatie. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen
 3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden
 4. Onverminderd de mogelijkheid van prijsverandering voor aanpassing en/of wijzigingen van definitieve bestelling, zullen aanpassingen en/of wijzigingen van de definitieve bestelling die worden gevraagd nadat de fabricage reeds is aangevat, steeds het onderwerp uitmaken van een meerprijs, de gevraagde aanpassing en/of wijzigingen zullen door Depoppe Kevin slechts worden aanvaard na uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de meerprijs door de klant
 5. Bij de bestelling zal een voorschot betaald worden van 50% van de totale waarde van de bestelling. De overige 50% zal voldaan worden bij ontvangst van de factuur. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle – zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee en laat tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling
 6. De leveringstermijnen worden slecht estimatief vermeld, in geval van laattijdigheid van levering, zal geen enkele anulatie van bestelling in acht genomen kunnen worden, zonder vooropzegging van ten minste 30 dagen, dewelke Depoppe Kevin moeten toelaten de koopwaar in bestelling te leveren. De termijn van 1 maand neemt aanvang van de dag van de aanvaarding van ingebrekestelling, zo deze moest toekomen na datum van levering zoals oorspronkelijk overeengekomen, zal geen enkele schadevergoeding kunnen gevorderd worden voor het niet geleverde gedeelte van de bestelling
 7. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Depoppe Kevin vastgesteld
 8. Elke betaling dient te gebeuren binnen een termijn van 7 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de schuldenaar van de factuur
 9. Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150 EUR. Bovendien zullen er verwijlintresten van 1% per maand aangerekend worden. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoedingen en interesten zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten. Onbetaalde facturen kunnen voor invordering doorgegeven worden aan derden, zullen er inningskosten aangerekend worden die ten uwe laste zullen worden gelegd en dit bovenop de reeds vermelde intresten en schadevergoedingen
 10. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. Depoppe Kevin is niet aansprakelijk voor laattijdige levering in geval van gebruik van externe koeriers
 11. Eigendomsvoorbehoud- De goederen blijven eigendom van Depoppe Kevin zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Het risico van de goederen gaat evenwel over op de klant vanaf het ogenblik de bestelling definitief is
 12. Alle ontwerpen blijven eigendom van Depoppe Kevin, tot het ogenblik dat de koper de goederen en/of diensten heeft vergoed. De koper mag in geen geval (voor) ontwerpen kopiëren, gebruiken of verspreiden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Depoppe Kevin
 13. Alle geleverde materialen, goederen, voertuigen,… aan Depoppe Kevin blijven onder verantwoordelijkheid van de klant. Bij schade is Depoppe Kevin niet verantwoordelijk indien deze schade niet kon vermeden worden of afkomstig is van een productiefout
 14. Depoppe Kevin is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Depoppe Kevin of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerd somma
 15. Zowel Depoppe Kevin als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van een faillissement van betaling aan de andere partij
 16. Voertuigen die voor belettering worden aangeboden, dienen gewassen te zijn ( zonder wax producten ), zo niet worden deze extra kosten doorgerekend
 17. Voertuigen, … die 14 dagen voor de beletteringsdatum gewassen zijn met wax producten, worden beletterd zonder garantie voor langdurige hechting
 18. Op straffe van verval van recht moet elke klacht binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur gebeuren. Eens deze termijn verstreken zal geen rekening meer gehouden worden met de grieven noch terugnamen verricht worden, noch kortingen of schadevergoedingen toegekend worden
 19. Geleverde goederen worden niet teruggenomen of omgeruild.

 

Bij het ondertekenen of het betalen van de voorschot / factuur, aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Overeengekomen afspraken via e-mail gelden tevens ook voor het aanvaarden van deze voorwaarden.Bevestigingen via sms of telefoonoproep worden niet aanvaard.

Copyright © All Rights Reserved